ảnh địa khối  

 


 

(cg. ảnh 3 chiều – 3D), thuật ngữ để chỉ các mô hình lập thể, cặp ảnh lập thể, ảnh nổi, biểu đồ khối.