ảnh địa ảo  

TA: Vitual Geoimage

 


 

Những đối tượng hoặc những quá trình thực tế hoặc trừu tượng, tích hợp các yếu tố bản đồ, ảnh lập thể, biểu đồ khối và hoạt hình được tạo ra bằng máy tính. Ảnh địa ảo có lưới chiếu, tỉ lệ, yếu tố tổng quát hoá giống như các dạng ảnh địa khác và được tạo ra nhờ môi trường điều khiển bằng phần mềm.