ảnh dương   

 


 

Ảnh tạo ra bằng cách in từ ảnh âm lên giấy hoặc bằng cách nghịch đảo ảnh. Ảnh dương đen trắng tạo thành từ những hạt bạc kim loại, trong đó những điểm sáng và tối trên ảnh tương ứng với những điểm sáng và tối trên vật. Ảnh dương màu tạo thành nhờ ba loại thuốc nhuộm màu cơ bản