ảnh bằng  

 


 

Ảnh đo vẽ địa hình được chụp với các giá trị của các nguyên tố định hướng ảnh đều nằm cho giới hạn cho phép. Hiện nay, hầu hết các ảnh đo trong công tác đo đạc chụp ảnh hàng không đều là ảnh bằng. Nếu sử dụng hệ thống cân bằng con quay để ổn định máy chụp ảnh hàng không trên máy bay thì góc nghiêng của ảnh rất nhỏ (10-40’).