ảnh ẩn   

 


 

Ảnh đã thu lên phim (hoặc kính) nhạy sáng, nhưng chưa nhìn thấy được vì chưa tráng phim.