an toàn truy cập dữ liệu

 

A: data access security

 


 

Những phương pháp được đưa ra để kiểm soát khả năng của người sử dụng xem hoặc biến đổi dữ liệu. Những phương pháp này có thể bao gồm các khung nhìn lôgich và các quyền truy cập thực của nhóm hoặc cá nhân người sử dụng.